ตอบกลับไปยัง: RSS แสดงผลออกมาเป็นภาษาต่างดาว

#289757

ตัวอย่าง url ที่ใช้ดึงครับ
`http://process.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=6571005&anounceType=W0`