ตอบกลับไปยัง: สร้าง shortcode ยังไงครับ

#294432
Facebook Profile photoK
Keymaster

ต้องดึงเป็น api นะครับ

อันนี้ api ของ covid

ตัวอย่าง function คร่าวๆ ถึงเคยดึงจะประมาณนี้นะครับ

function covid_19_today( $value ){
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => “https://covid19.th-stat.com/api/open/today”,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => “”,
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”,
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
//”api-key: <user token>”
)
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
$data = json_decode($response);

curl_close($curl);

if ($err) {
$status = “cURL Error #:” . $err;
} else {
$status = $data->$value;
}

return $status;
}