9-1: สร้างข้อมูลชนิดใหม่ ด้วย Custom Post Type และ Taxonomy

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น