1-15: แนะนำไอคอนฟอนต์ Font Awesome และ Seed Icons

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น