1-9: การตั้งค่าหน้าแรกของเว็บ ให้แสดง Page แทนรายการ Post

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น