1-1: เริ่มต้นใช้งานเวิร์ดเพรสกับเว็บทดสอบ

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น