3-2: ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ตามตัวอย่าง

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น