8-4: แยกชิ้นส่วนไฟล์ Header Footer Sidebar

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น