8-7: สร้าง Sidebar เพื่อบรรจุ Widget

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น